[Samba] explorer.exe crashes on security tab access

Kacper Wirski k.wirski at babkamedica.pl
Thu Aug 16 16:14:50 UTC 2018


As I said, I haven't got time to look at what's really happening, just 
that sometimes windows 10 + some file = security tab just closes/crashes 
instantly and clearly there is a long SID that's not like anything I 
recognize, might be well known SID (not well known enough though I'd 
say, as it's unresolved ;) ). I'm not sure if my experiences are related 
to those of OP, maybe it's completely different issue.

I will try to reproduce this error and get some more informations to 
back it up. Also I'm pretty sure that a few weeks ago there was also a 
post on this mailing list related to windows 10 + security tab issues, 
but I can't find it right now. Maybe it's all related :).

W dniu 16.08.2018 o 18:04, Rowland Penny via samba pisze:
> On Thu, 16 Aug 2018 17:34:01 +0200
> Kacper Wirski via samba <samba at lists.samba.org> wrote:
>
>> I've noticed myself similiar issue.
>>
>> Windows 10 (v 1803) - window with security tab open crashes on
>> certain files (yes, just the window, not whole OS). Just before crash
>> i see unresolved SID which looks like nothing I know (doesn't look
>> like domain SID - maybe local user SID from samba member server?).
>> All files that cause this issue are from any of the samba servers.
> I will try with a Win 10 machine, but, 'local user SID' ? A local user
> on a Samba Unix domain member will either be a Windows user with a
> uidNumber (in which case it will be the domain SID) or it will be a
> local Unix user and there will not be a SID.
> I wonder if the 'unresolved SID' could be one of the Well Known SIDs ?
>
>> Same files I can vew and edit "security" tab no problem on older
>> micrososft OS (win 2012 r2 server or windows 7).
> Good to know.
>
>> I have samba 4.8.3 DC's.
>>
>> I didn't dig too much into it, so I can't help, other than confirm,
>> that there is an issue with security tab under specific circumstances.
> The thing is, without knowing what the 'specific circumstances' are, it
> is hard to fix the problem, is it any file/folder or just a specific
> type e.g. .xls
>
> Rowland
>
-- 

Z poważaniem,
Kacper Wirski
tel. +48 608 421 424


tel:   + 48 22 637 50 01
fax:   + 48 22 637 50 04

Babka Medica Spółka z ograniczonš odpowiedzialnoœciš Spółka komandytowa
ul. Słomińskiego 19 lok.517, 00-195 Warszawa
Sšd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie  XII Wydział Gospodarczy KRS 
0000491764
NIP 525-234-00-28

www.babkamedica.pl <http://www.babkamedica.pl/>


----------------------------------------------------------------------------

Informacja zawarta w niniejszej korespondencji jest poufna. Korespondencja
skierowana jest wyłšcznie do osoby (firmy) wymienionej wyżej.
Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim w
jakiejkolwiek formie informacji zawartych w niniejszym dokumencie w całoœci
lub w częœci jest zakazane bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważnoœci)
zgody Babka Medica Sp. z o.o. Sp. k.More information about the samba mailing list