Nieznana lista

sympa at prenumerata.pl sympa at prenumerata.pl
Tue Jan 27 14:15:29 GMT 2004


Ta wiadomo¶æ zosta³a wys³ana automatycznie przez Sympa Mailing Lists Manager.

Pod podanym adresem nie istnieje ¿adna lista mailingowa :

	alice

W celu odszukania w³a¶ciwej nazwy listy, mo¿esz wys³aæ zapytanie do serwera
list dyskusyjnych :

	mailto:sympa at prenumerata.pl?subject=WHICH

W celu uzyskania dodatkowej pomocy, skontaktuj siê z listmaster at prenumerata.pl
-------------- next part --------------
Skipped content of type message/delivery-status-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: text/rfc822-headers
Size: 639 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.samba.org/archive/smb-clients/attachments/20040127/02fcfacb/attachment.bin


More information about the smb-clients mailing list