[Samba] enable computer object from command line

Arnaud FLORENT aflorent at iris-tech.fr
Thu Mar 24 16:34:55 UTC 2022


Hi

you could try to add D to Account Flags with pdbedit


pdedit -c "[WD ]" PCNAME$
Le 24/03/2022 à 14:41, Angel Bosch Mora via samba a écrit :
> Hi,
>
> I need a script to enable/disable computer objects and I dont see a equivalent of 'samba-tool user enable'
>
> Is there a way to achieve something like 'samba-tool computer enable' ?
>
> I don't see many examples of samba-tool computer edit, so maybe I can work with that. Can someone provide an example?
>
> Thanks in advance,
>
> abosch
> -- Institut Mallorqui d'Afers Socials. Aquest missatge, i si escau, qualsevol fitxer annex, es dirigeix exclusivament a la persona que n'es destinataria i pot contenir informacio confidencial. En cap cas no heu de copiar aquest missatge ni lliurar-lo a terceres persones sense permis expres de l'IMAS. Si no sou la persona destinataria que s'hi indica (o la responsable de lliurar-l'hi) us demanam que ho notifiqueu immediatament a l'adreca electronica de la persona remitent. Abans d'imprimir aquest missatge, pensau si es realment necessari.
>
-- 
Arnaud FLORENT
IRIS Technologies
More information about the samba mailing list