[Samba] Samba/Winbind issue

Mark Adams mark at campbell-lange.net
Mon Aug 23 10:49:30 MDT 2010


Have you tried to escape it with \ ?

On Wed, Aug 11, 2010 at 03:13:49PM +0200, walter.van.der.heijden at nl.abnamro.com wrote:
> Hi,
> 
> I have an issue with Samba using winbind. We have Active Directory groups with underscores (for example sambagroup_underscore). But an underscore in Samba (Unix) is a space in Active Directory.
> 
> So my question is what character is used in Samba (Unix) for an underscore in Active Directory? Or are there other solutions to solve this?
> 
> I would be very happy if you can help me!
> 
> 
> Met vriendelijke groet, Kind regards,
> 
> 
> Walter van der Heijden | AIX/RedHat System Specialist
> ABN AMRO | I&O /Expertise /Midrange /Unix
> Polanerbaan 11 | 3447 GN  Woerden | Netherlands | W04.00.40
> Tel.: +31 (0) 30 2260597
> 
> Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
> 
> 
> 
> 
> ********************************* DISCLAIMER *********************************
> 
> This message (including any attachments) is confidential and may be privileged. 
> If you have received it by mistake please notify the sender by return e-mail and delete this
> message from your system. 
> Any unauthorised use or dissemination of this message in whole or in part is strictly prohibited. 
> Please note that e-mails are susceptible to change. 
> ABN AMRO Bank N.V, which has its seat at Amsterdam, the Netherlands, and is registered in
> the Commercial Register under number 34334259, including its group companies, 
> shall not be liable for the improper or incomplete transmission of the information contained 
> in this communication nor for any delay in its receipt or damage to your system. 
> ABN AMRO Bank N.V. (or its group companies) does not guarantee that the integrity of this 
> communication has been maintained nor that this communication is free of viruses, 
> interceptions or interference. 
> ----------------------------------------------------------------------------- 
> Dit bericht (inclusief de eventuele bijlagen) is vertrouwelijk. 
> Wanneer u dit bericht ten onrechte heeft ontvangen, dient u de afzender hiervan onmiddellijk
> per kerende e-mail op de hoogte te brengen en dit bericht te verwijderen uit uw systeem.
> Elk onbevoegd gebruik en/of onbevoegde verspreiding van dit bericht is niet toegestaan. 
> U wordt erop gewezen dat e-mail berichten aan wijziging onderhevig kunnen zijn.
>  ABN AMRO Bank N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister
> van de Kamer van Koophandel onder nummer 34334259, en haar groepsmaatschappijen,
> is niet aansprakelijk voor de onjuiste en onvolledige overdracht van de informatie in dit bericht 
> noch voor mogelijke vertraging in de ontvangst van dit bericht of schade aan uw systeem als
> gevolg van dit bericht. ABN AMRO Bank N.V. (en haar groepsmaatschappijen) staat er niet
> voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven noch dat dit bericht vrij is 
> van virussen, niet is onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst (door derden).
> *****************************************************************************
> -- 
> To unsubscribe from this list go to the following URL and read the
> instructions:  https://lists.samba.org/mailman/options/sambaMore information about the samba mailing list