[Samba] Samba/Winbind issue

walter.van.der.heijden at nl.abnamro.com walter.van.der.heijden at nl.abnamro.com
Wed Aug 11 07:13:49 MDT 2010


Hi,

I have an issue with Samba using winbind. We have Active Directory groups with underscores (for example sambagroup_underscore). But an underscore in Samba (Unix) is a space in Active Directory.

So my question is what character is used in Samba (Unix) for an underscore in Active Directory? Or are there other solutions to solve this?

I would be very happy if you can help me!


Met vriendelijke groet, Kind regards,


Walter van der Heijden | AIX/RedHat System Specialist
ABN AMRO | I&O /Expertise /Midrange /Unix
Polanerbaan 11 | 3447 GN  Woerden | Netherlands | W04.00.40
Tel.: +31 (0) 30 2260597

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
********************************* DISCLAIMER *********************************

This message (including any attachments) is confidential and may be privileged. 
If you have received it by mistake please notify the sender by return e-mail and delete this
message from your system. 
Any unauthorised use or dissemination of this message in whole or in part is strictly prohibited. 
Please note that e-mails are susceptible to change. 
ABN AMRO Bank N.V, which has its seat at Amsterdam, the Netherlands, and is registered in
the Commercial Register under number 34334259, including its group companies, 
shall not be liable for the improper or incomplete transmission of the information contained 
in this communication nor for any delay in its receipt or damage to your system. 
ABN AMRO Bank N.V. (or its group companies) does not guarantee that the integrity of this 
communication has been maintained nor that this communication is free of viruses, 
interceptions or interference. 
----------------------------------------------------------------------------- 
Dit bericht (inclusief de eventuele bijlagen) is vertrouwelijk. 
Wanneer u dit bericht ten onrechte heeft ontvangen, dient u de afzender hiervan onmiddellijk
per kerende e-mail op de hoogte te brengen en dit bericht te verwijderen uit uw systeem.
Elk onbevoegd gebruik en/of onbevoegde verspreiding van dit bericht is niet toegestaan. 
U wordt erop gewezen dat e-mail berichten aan wijziging onderhevig kunnen zijn.
 ABN AMRO Bank N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel onder nummer 34334259, en haar groepsmaatschappijen,
is niet aansprakelijk voor de onjuiste en onvolledige overdracht van de informatie in dit bericht 
noch voor mogelijke vertraging in de ontvangst van dit bericht of schade aan uw systeem als
gevolg van dit bericht. ABN AMRO Bank N.V. (en haar groepsmaatschappijen) staat er niet
voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven noch dat dit bericht vrij is 
van virussen, niet is onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst (door derden).
*****************************************************************************


More information about the samba mailing list