[Samba] winbind : wbinfo -r don't work

Aurélien Bras aurelien.bras at gmail.com
Wed Jun 15 12:59:47 GMT 2005


wbinfo -u :
CHSMRDZTEST\zef
CHSMRDZTEST\Administrateur
CHSMRDZTEST\InvitCHSMRDZTEST\IWAM_STMA-57E4EEA39D
CHSMRDZTEST\IUSR_STMA-57E4EEA39D
CHSMRDZTEST\testlocal
CHSMRDZTEST\krbtgt
CHSMRDZTEST\proxygentoo$
CHSMRDZTEST\UC301$
CHSMRDZTEST\FLORIAN$
CHSMRDZTEST\SRVTEST$

PROXYGENTOO ~ # wbinfo -g
BUILTIN\System Operators
BUILTIN\Replicators
BUILTIN\Guests
BUILTIN\Power Users
BUILTIN\Print Operators
BUILTIN\Administrators
BUILTIN\Account Operators
BUILTIN\Backup Operators
BUILTIN\Users
CHSMRDZTEST\Ordinateurs du domaine
CHSMRDZTEST\ContrCHSMRDZTEST\Administrateurs du
schCHSMRDZTEST\Administrateurs de l'entreprise
CHSMRDZTEST\CHSMRDZTEST\Admins du domaine
CHSMRDZTEST\Utilisa. du domaine
CHSMRDZTEST\InvitCHSMRDZTEST\PropriCHSMRDZTEST\DnsUpdateProxy
CHSMRDZTEST\INTERNET

PROXYGENTOO ~ # wbinfo -r zef
Could not get groups for user zef

Why it's don't work ? (zef is an INTERNET group member)


More information about the samba mailing list