[Samba] IP instead of hostname in variable substitutions

Angel Bosch Mora abosch at imasmallorca.net
Wed Mar 23 11:23:58 UTC 2022


Hi,

I have a script that takes hostname and IP as parameters, something like this:

    root preexec = /opt/sbin/machine-preexec "%m" "%I" "%D" "%a"

In my old samba3 this works without any problem and I get correct variables.

but with samba 4 I can't get the hostname either with %m or %M, in both cases I get the IP

is there any additional parameter that I'm missing on the server side?
maybe on the client side?


thanks for your time,

abosch

-- Institut Mallorqui d'Afers Socials. Aquest missatge, i si escau, qualsevol fitxer annex, es dirigeix exclusivament a la persona que n'es destinataria i pot contenir informacio confidencial. En cap cas no heu de copiar aquest missatge ni lliurar-lo a terceres persones sense permis expres de l'IMAS. Si no sou la persona destinataria que s'hi indica (o la responsable de lliurar-l'hi) us demanam que ho notifiqueu immediatament a l'adreca electronica de la persona remitent. Abans d'imprimir aquest missatge, pensau si es realment necessari.More information about the samba mailing list