[Samba] disable automatic creation of computer accounts

Angel Bosch Mora abosch at imasmallorca.net
Mon Oct 25 12:09:35 UTC 2021


Hi,

I need to disable computer creation when joining AD.

We have some script in our environment that create computer accounts, add them to DNS and perform some other tasks.
So we need that joining samba domain FAILS if computer account is not found, even if credentials are correct, and SUCCES if computer account is already created (samba-tool computer create mymachine01)

How can I achieve that behaviour?

Best regards,

abosch


-- Institut Mallorqui d'Afers Socials. Aquest missatge, i si escau, qualsevol fitxer annex, es dirigeix exclusivament a la persona que n'es destinataria i pot contenir informacio confidencial. En cap cas no heu de copiar aquest missatge ni lliurar-lo a terceres persones sense permis expres de l'IMAS. Si no sou la persona destinataria que s'hi indica (o la responsable de lliurar-l'hi) us demanam que ho notifiqueu immediatament a l'adreca electronica de la persona remitent. Abans d'imprimir aquest missatge, pensau si es realment necessari.More information about the samba mailing list