[Samba] DNS forwarding. WAS: disable automatic creation of computer accounts

Angel Bosch Mora abosch at imasmallorca.net
Fri Nov 5 10:21:54 UTC 2021


> DON'T, JUST DON'T
> Your AD DC's have to be authoritative for the AD dns domain, by all
> means let your clients use another dns server, but that dns server
> should forward anything for the AD dns domain (you are using a
> subdomain, aren't you) to a DC.
>

just to confirm: is enough with forwarding AD subdomain resolution to DC in my current DNS server?

there's a lot of docs saying that you should always point to DC directly.

and what about SRV entry?
I guess I must create something similar to _ldap._tcp.samdom.example.com in my DNS server, right?

abosch

-- Institut Mallorqui d'Afers Socials. Aquest missatge, i si escau, qualsevol fitxer annex, es dirigeix exclusivament a la persona que n'es destinataria i pot contenir informacio confidencial. En cap cas no heu de copiar aquest missatge ni lliurar-lo a terceres persones sense permis expres de l'IMAS. Si no sou la persona destinataria que s'hi indica (o la responsable de lliurar-l'hi) us demanam que ho notifiqueu immediatament a l'adreca electronica de la persona remitent. Abans d'imprimir aquest missatge, pensau si es realment necessari.More information about the samba mailing list