[Samba] explorer.exe crashes on security tab access

Kacper Wirski k.wirski at babkamedica.pl
Thu Aug 16 15:34:01 UTC 2018


I've noticed myself similiar issue.

Windows 10 (v 1803) - window with security tab open crashes on certain 
files (yes, just the window, not whole OS). Just before crash i see 
unresolved SID which looks like nothing I know (doesn't look like domain 
SID - maybe local user SID from samba member server?). All files that 
cause this issue are from any of the samba servers.

Same files I can vew and edit "security" tab no problem on older 
micrososft OS (win 2012 r2 server or windows 7).

I have samba 4.8.3 DC's.

I didn't dig too much into it, so I can't help, other than confirm, that 
there is an issue with security tab under specific circumstances.

W dniu 16.08.2018 o 17:22, Rowland Penny via samba pisze:
> On Thu, 16 Aug 2018 16:59:22 +0200
> Kacper <kacper at kacper.se> wrote:
>
>> By primary group I mean the group that is set by chgrp. that is the
>> group returned after the pound key (#) from getfacl. In other words
>> the Unix group and not the one managed by ACLs.
>>
> That is not necessarily the users primary group, the users primary
> group is the one displayed by 'getent passwd username' e.g.
>
> root at dc4:~# getent passwd SAMDOM\\rowland
> SAMDOM\rowland:*:10000:10000:Rowland Penny:/home/rowland:/bin/bash
>
> The second number is the users primary group, in this case '10000',
> which is:
>
> root at dc4:~# getent group 10000
> SAMDOM\domain users:x:10000:
>
> But if I create a file in a share and ensure it belongs to the user
> with a group that isn't the users primary group (which seems to be what
> you are describing), I get:
>
> root at dc4:~# ls -la /srv/samba/Demo/test.txt
> -rw-rwxr--+ 1 SAMDOM\rowland SAMDOM\unixgroup 0 Aug 16 11:29 /srv/samba/Demo/test.txt
>
> And getfacl shows:
>
> root at dc4:~# getfacl /srv/samba/Demo/test.txt
> getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
> # file: srv/samba/Demo/test.txt
> # owner: SAMDOM\134rowland
> # group: SAMDOM\134unixgroup
> user::rw-
> user:root:rw-
> user:SAMDOM\134rowland:rw-
> group::r--
> group:SAMDOM\134unixgroup:r--
> group:SAMDOM\134unix\040admins:rw-
> mask::rwx
> other::r--
>
> If I now go to a Win7 machine, log in as 'rowland', open explorer and
> navigate to the file, right click it, select 'Properties' ->
> 'Security', it opens correctly (without crashing) and displays the
> owners etc.
>
> The share in smb.conf is this:
> [Demo]
>         path = /srv/samba/Demo/
>         read only = no
>
> If it is crashing for you, we need to know why.
> What OS ?
> What version of Samba ?
> What is in your smb.conf ?
> What is the DC ?
>
> Rowland
>   
>
-- 

Z poważaniem,
Kacper Wirski
tel. +48 608 421 424


tel:   + 48 22 637 50 01
fax:   + 48 22 637 50 04

Babka Medica Spółka z ograniczonš odpowiedzialnoœciš Spółka komandytowa
ul. Słomińskiego 19 lok.517, 00-195 Warszawa
Sšd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie  XII Wydział Gospodarczy KRS 
0000491764
NIP 525-234-00-28

www.babkamedica.pl <http://www.babkamedica.pl/>


----------------------------------------------------------------------------

Informacja zawarta w niniejszej korespondencji jest poufna. Korespondencja
skierowana jest wyłšcznie do osoby (firmy) wymienionej wyżej.
Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim w
jakiejkolwiek formie informacji zawartych w niniejszym dokumencie w całoœci
lub w częœci jest zakazane bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważnoœci)
zgody Babka Medica Sp. z o.o. Sp. k.More information about the samba mailing list