[Samba] backup samba data directory

Kaushal Shriyan kaushalshriyan at gmail.com
Wed Mar 10 10:32:18 MST 2010


Hi,

is there a tool to backup samba data directory ?

Thanks,

Kaushal


More information about the samba mailing list