[Samba] Weird ACL/permissions problem

Karol Makowski karol.makowski at koelner.pl
Wed Jun 18 11:17:55 GMT 2008


Hi All

I've a weird problem regarding ACLs and samba (on Linux as PDC and 
Windows as clients)

Here are the details:

***
spaceman at censmb ~ $ id
uid=2000(spaceman) gid=512(Domain Admins) groups=10(wheel),512(Domain 
Admins),513(Domain Users)

censmb apps # ls -l test.txt
-r--rwxr--+ 1 ujakubia users 0 Jun 18 13:14 test.txt

censmb apps # getfacl test.txt
# file: test.txt
# owner: ujakubia
# group: users
user::r--
group::r-x
group:Domain\040Admins:rwx
mask::rwx
other::r--
***

Now the problem is that I (spaceman) cannot delete this file via samba - 
I'm getting:
smb_set_file_dosmode: file_set_dosmode of test.txt failed (Operation not 
permitted)

But when I do "chmod u+w test.txt" I can delete this file. Where is the 
problem (as you can see I'm not an owner of this file)? ACLs are working 
correctly because I can
delete this file directly on server.

Regards


------------------------------------------------------------------------
KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kwidzyńskiej 6,
51-416 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000033537, NIP 895-16-87-880,
kapitał zakładowy: 32.560.000,00 zł w całości wpłacony


More information about the samba mailing list