[Samba] The use of goup policies in XP and Vista

Oscar Mas omas at in.ilimit.es
Wed Jan 16 10:53:16 GMT 2008


Samba News wrote:
> Hi all,
>
> Can anyone point me in the right direction to apply Group Policies from a 
> Samba 3.0.26 PDC to my Windows XP and Vista clients. I read chapter 26 of 
> the Samba manual (dated April 3 2003) and I was wondering if the 
> NTConfig.POL file in the NETLOGON share is the way to go here?
>
> Regards,
> Joost. 
>
>
>
>   
I use registry keys, but exemple:

@echo off
title Politicas

rem Conectar unidad de red
net use T: /delete
net use P: /delete
net use T: \\172.16.100.11\grups
net use P: \\172.16.100.11\Personal\%USERNAME%

rem Establecer la hora
net time \\172.16.100.11 /set /yes

rem Redireccionar mis documentos
reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User 
Shell Folders" /v "Personal" /t REG_EXPAND_SZ /d 
"\\172.16.100.11\personal\%USERNAME%\Mis Documentos" /f
reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User 
Shell Folders" /v "My Pictures" /t REG_SZ /d 
"\\172.16.100.11\personal\%USERNAME%\Mis Documentos\Mis Imagenes" /f
reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User 
Shell Folders" /v "My Music" /t REG_SZ /d 
"\\172.16.100.11\personal\%USERNAME%\Mis Documentos\Mi Musica" /f

rem Redireccionar Favoritos del IE
reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User 
Shell Folders" /v "Favorites" /t REG_EXPAND_SZ /d 
"\\172.16.100.11\personal\%USERNAME%\Mis Documentos\Favoritos" /f

rem Pag de inicio del Internet Explorer
reg add "HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main" /v "Start Page" 
/t REG_SZ /d "http://www.fiac.es" /f


-- 
ilimit...


*Oscar Mas*
omas at in.ilimit.es

ÀREA SISTEMES
0034 937 333 375
VOLTA 1, PIS 5
08224 TERRASSA.BCN

Aquest enviament és confidencial i està destinat únicament a la persona a qui 
s'ha enviat.
Pot contenir informació privada sotmesa al secret professional, la distribució 
de la qual està prohibida per la legislació vigent.More information about the samba mailing list