[Samba] NTConfig.POL

Oscar Mas omas at in.ilimit.es
Mon Nov 26 16:40:14 GMT 2007


Dimitris Theoharis wrote:
> Hi
> where do i find the above "script"? so i can place it in my netlogon folder?
> thanks
>   
The "Script" is the netlogon.bat, but is not of samba i keys of regedit 
of W$. Example:

server:~# vi netlogon.bat

@echo off
title Policy My Enterprise
rem Home Page Internet Explorer
reg add "HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main" /v "Start Page" 
/t REG_SZ /d "http://www.fiac.es" /f
rem Start Classic
reg add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer 
/v NoSimpleStartMenu /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer 
/v NoSimpleStartMenu /t REG_DWORD /d 1 /f
rem Sincronize time with the server
net time \\192.168.30.11 /set /yes


-- 
ilimit...


*Oscar Mas*
omas at in.ilimit.es

ÀREA SISTEMES
0034 937 333 375
VOLTA 1, PIS 5
08224 TERRASSA.BCN

Aquest enviament és confidencial i està destinat únicament a la persona a qui 
s'ha enviat.
Pot contenir informació privada sotmesa al secret professional, la distribució 
de la qual està prohibida per la legislació vigent.More information about the samba mailing list