[Samba] (no subject)

=?GB2312?B?xbfR9A==?= ouyang_2005_zm5cn9 at ilve.com
Tue Jun 7 19:12:10 GMT 2005


ÄúºÃ£¡
  
   ÎÒ¹«Ë¾¿É´ú¿ªÉÌÆ·ÏúÊÛ¡¢¹úÄÚ¹ú¼ÊÔËÊäÒµ¡¢¹ã¸æÒµ¡¢·þÎñÒµµÈרÓ÷¢Æ±£¬Ëù¿ªµÄƱ¾Ý¿É¾­Ë°Îñ¾Ö
   
   ÑéÖ¤ºó¸¶¿î£¬»¶Ó­ºÏ×÷!


             ÁªÏµ£º Å·Ñô

             µç»°£º 13723459244


More information about the samba mailing list