[Samba] Problem with shares with citrix to the unix server

Johnny Esmeijer j.esmeijer at hbsonsbelang.nl
Fri Sep 5 06:20:51 GMT 2003


I have problems with the shares from the citrix servers (metaframe xp and windows 2000 is installed on citrix) to the unix server.
> The mappings we have made lost every time. How is this possible????


Met Vriendelijke Groeten
HBS Ons Belang
Systeembeheerder
Johnny Esmeijer
Tel: 074-2477750
Tel: 06-22259530
E-mail: mailto:j.esmeijer at hbsonsbelang .nl
Internet: http:\\www.hbsonsbelang.nl
------------------------------------disclaimer------------------------------------------------------------------------------
De informatie verzonden met dit E-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Nimmer mag dit bericht als bindend worden beschouwd, noch worden geïnterpreteerd als het aangaan van enige verplichting van de kant van HBS Ons Belang. HBS Ons Belang waarborgt niet de accuraatheid en volledigheid van de inhoud van dit E-mailbericht en sluit elke aansprakelijkheid uit voor elk verlies dat het gevolg is van het gebruik van dit E-mail-bericht en zijn inhoud. Personen anders dan de geadresseerde mogen de inhoud noch openbaar maken, noch verspreiden of wijzigen, noch handelen op grond van de inhoud.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information about the samba mailing list