CVS update: samba4

tridge at samba.org tridge at samba.org
Wed Aug 13 11:53:07 EST 2003


Date:	Wed Aug 13 01:53:07 2003
Author:	tridge

Update of /home/cvs/samba4
In directory dp.samba.org:/home/tridge/samba4-dist/samba4

Log Message:
first public release of samba4 code


Status:

Vendor Tag:	samba4-initial
Release Tags:	samba4
		
I samba4/source/bin
N samba4/source/.cvsignore
N samba4/source/.dmallocrc
N samba4/source/Doxyfile
I samba4/source/Makefile
N samba4/source/Makefile.in
N samba4/source/aclocal.m4
N samba4/source/autogen.sh
N samba4/source/change-log
N samba4/source/configure.developer
N samba4/source/config.sub
I samba4/source/configure.tridge
N samba4/source/configure.in
N samba4/source/configure.nodebug.developer
N samba4/source/configure.tridge.opt
N samba4/source/dynconfig.c
N samba4/source/ignore.txt
N samba4/source/install-sh
N samba4/source/smbadduser
N samba4/source/auth/auth_builtin.c
N samba4/source/auth/auth.c
N samba4/source/auth/auth_compat.c
N samba4/source/auth/auth_domain.c
N samba4/source/auth/auth_ntlmssp.c
N samba4/source/auth/auth_sam.c
N samba4/source/auth/auth_server.c
N samba4/source/auth/auth_unix.c
N samba4/source/auth/auth_util.c
N samba4/source/auth/auth_winbind.c
N samba4/source/auth/pampass.c
N samba4/source/auth/pass_check.c
N samba4/source/client/.cvsignore
N samba4/source/client/client.c
N samba4/source/client/clitar.c
N samba4/source/client/mount.cifs.c
N samba4/source/client/smbmnt.c
N samba4/source/client/smbmount.c
N samba4/source/client/smbspool.c
N samba4/source/client/smbumount.c
N samba4/source/client/tree.c
N samba4/source/codepages/.cvsignore
N samba4/source/codepages/valid.dat
N samba4/source/groupdb/mapping.c
N samba4/source/include/adt_tree.h
N samba4/source/include/ads.h
N samba4/source/include/.cvsignore
N samba4/source/include/MacExtensions.h
N samba4/source/include/byteorder.h
N samba4/source/include/asn_1.h
N samba4/source/include/auth.h
N samba4/source/include/cli_context.h
N samba4/source/include/charset.h
I samba4/source/include/config.h.in
N samba4/source/include/client.h
N samba4/source/include/clitar.h
N samba4/source/include/genparser_samba.h
N samba4/source/include/context.h
N samba4/source/include/debug.h
N samba4/source/include/dlinklist.h
N samba4/source/include/doserr.h
N samba4/source/include/dynconfig.h
N samba4/source/include/enums.h
N samba4/source/include/events.h
N samba4/source/include/genparser.h
N samba4/source/include/hmacmd5.h
N samba4/source/include/gums.h
N samba4/source/include/includes.h
N samba4/source/include/libsmb_internal.h
N samba4/source/include/interfaces.h
N samba4/source/include/intl.h
N samba4/source/include/ioctl.h
N samba4/source/include/libsmbclient.h
N samba4/source/include/local.h
N samba4/source/include/mangle.h
N samba4/source/include/mapping.h
N samba4/source/include/md5.h
N samba4/source/include/messages.h
N samba4/source/include/msdfs.h
N samba4/source/include/mutex.h
N samba4/source/include/nameserv.h
N samba4/source/include/nt_printing.h
N samba4/source/include/nt_status.h
N samba4/source/include/ntdomain.h
N samba4/source/include/nterr.h
N samba4/source/include/ntlmssp.h
N samba4/source/include/ntvfs.h
N samba4/source/include/passdb.h
N samba4/source/include/popt_common.h
N samba4/source/include/printing.h
N samba4/source/include/process_model.h
N samba4/source/include/pstring.h
N samba4/source/include/rap.h
N samba4/source/include/rpc_brs.h
N samba4/source/include/rpc_client.h
N samba4/source/include/rpc_creds.h
N samba4/source/include/rpc_dce.h
N samba4/source/include/rpc_dfs.h
N samba4/source/include/rpc_ds.h
N samba4/source/include/rpc_lsa.h
N samba4/source/include/rpc_misc.h
N samba4/source/include/rpc_netlogon.h
N samba4/source/include/rpc_parse.h
N samba4/source/include/rpc_reg.h
N samba4/source/include/rpc_samr.h
N samba4/source/include/rpc_secdes.h
N samba4/source/include/rpc_spoolss.h
N samba4/source/include/rpc_srvsvc.h
N samba4/source/include/rpc_wkssvc.h
N samba4/source/include/safe_string.h
N samba4/source/include/sam.h
N samba4/source/include/secrets.h
N samba4/source/include/session.h
N samba4/source/include/smb.h
N samba4/source/include/smb_acls.h
N samba4/source/include/smb_interfaces.h
N samba4/source/include/smb_macros.h
I samba4/source/include/stamp-h
N samba4/source/include/stamp-h.in
N samba4/source/include/talloc.h
N samba4/source/include/tdbsam2.h
N samba4/source/include/trans2.h
N samba4/source/include/util_getent.h
N samba4/source/include/version.h
N samba4/source/include/vt_mode.h
N samba4/source/include/xfile.h
N samba4/source/intl/linux-msg.sed
N samba4/source/intl/.cvsignore
N samba4/source/intl/lang_tdb.c
N samba4/source/lib/account_pol.c
N samba4/source/lib/.cvsignore
N samba4/source/lib/genparser_samba.c
N samba4/source/lib/adt_tree.c
N samba4/source/lib/bitmap.c
N samba4/source/lib/charcnv.c
N samba4/source/lib/crc32.c
N samba4/source/lib/data_blob.c
N samba4/source/lib/debug.c
N samba4/source/lib/dmallocmsg.c
N samba4/source/lib/dprintf.c
N samba4/source/lib/events.c
N samba4/source/lib/fault.c
N samba4/source/lib/fsusage.c
N samba4/source/lib/gencache.c
N samba4/source/lib/genparser.c
N samba4/source/lib/ldap_escape.c
N samba4/source/lib/genrand.c
N samba4/source/lib/getsmbpass.c
N samba4/source/lib/hmacmd5.c
N samba4/source/lib/iconv.c
N samba4/source/lib/interface.c
N samba4/source/lib/interfaces.c
N samba4/source/lib/messages.c
N samba4/source/lib/md4.c
N samba4/source/lib/md5.c
N samba4/source/lib/ms_fnmatch.c
N samba4/source/lib/module.c
N samba4/source/lib/pam_errors.c
N samba4/source/lib/mutex.c
N samba4/source/lib/popt_common.c
N samba4/source/lib/pidfile.c
N samba4/source/lib/server_mutex.c
N samba4/source/lib/readline.c
N samba4/source/lib/replace.c
N samba4/source/lib/select.c
N samba4/source/lib/sendfile.c
N samba4/source/lib/smbpasswd.c
N samba4/source/lib/signal.c
N samba4/source/lib/snprintf.c
N samba4/source/lib/smbrun.c
N samba4/source/lib/system_smbd.c
N samba4/source/lib/substitute.c
N samba4/source/lib/sysacls.c
N samba4/source/lib/system.c
N samba4/source/lib/tallocmsg.c
N samba4/source/lib/talloc.c
N samba4/source/lib/util_getent.c
N samba4/source/lib/talloctort.c
N samba4/source/lib/time.c
N samba4/source/lib/username.c
N samba4/source/lib/util.c
N samba4/source/lib/util_file.c
N samba4/source/lib/util_seaccess.c
N samba4/source/lib/util_pw.c
N samba4/source/lib/util_unistr.c
N samba4/source/lib/util_sid.c
N samba4/source/lib/util_smbd.c
N samba4/source/lib/util_sock.c
N samba4/source/lib/util_str.c
N samba4/source/lib/util_uuid.c
N samba4/source/lib/wins_srv.c
N samba4/source/lib/xfile.c
N samba4/source/libads/kerberos_verify.c
N samba4/source/libads/.cvsignore
N samba4/source/libads/ads_ldap.c
N samba4/source/libads/ads_status.c
N samba4/source/libads/ads_struct.c
N samba4/source/libads/ads_utils.c
N samba4/source/libads/disp_sec.c
N samba4/source/libads/kerberos.c
N samba4/source/libads/ldap_printer.c
N samba4/source/libads/krb5_setpw.c
N samba4/source/libads/ldap.c
N samba4/source/libads/ldap_user.c
N samba4/source/libads/ldap_utils.c
N samba4/source/libads/sasl.c
N samba4/source/libads/util.c
N samba4/source/libcli/.cvsignore
N samba4/source/libcli/cliconnect.c
N samba4/source/libcli/clideltree.c
N samba4/source/libcli/clidfs.c
N samba4/source/libcli/clifile.c
N samba4/source/libcli/clilist.c
N samba4/source/libcli/climessage.c
N samba4/source/libcli/clireadwrite.c
N samba4/source/libcli/clisecdesc.c
N samba4/source/libcli/clitrans2.c
N samba4/source/libcli/namecache.c
N samba4/source/libcli/namequery.c
N samba4/source/libcli/namequery_dc.c
N samba4/source/libcli/nmblib.c
N samba4/source/libcli/ntlmssp.c
N samba4/source/libcli/ntlmssp_parse.c
N samba4/source/libcli/unexpected.c
N samba4/source/libcli/raw/clikrb5.c
N samba4/source/libcli/raw/README
N samba4/source/libcli/raw/clitransport.c
N samba4/source/libcli/raw/clioplock.c
N samba4/source/libcli/raw/clirewrite.c
N samba4/source/libcli/raw/clisession.c
N samba4/source/libcli/raw/clisocket.c
N samba4/source/libcli/raw/clispnego.c
N samba4/source/libcli/raw/rawfileinfo.c
N samba4/source/libcli/raw/clitree.c
N samba4/source/libcli/raw/raweas.c
N samba4/source/libcli/raw/rawfile.c
N samba4/source/libcli/raw/rawfsinfo.c
N samba4/source/libcli/raw/rawioctl.c
N samba4/source/libcli/raw/rawnegotiate.c
N samba4/source/libcli/raw/rawnotify.c
N samba4/source/libcli/raw/rawreadwrite.c
N samba4/source/libcli/raw/rawrequest.c
N samba4/source/libcli/raw/rawsearch.c
N samba4/source/libcli/raw/rawsetfileinfo.c
N samba4/source/libcli/raw/rawtrans.c
N samba4/source/libcli/raw/smb_signing.c
N samba4/source/libcli/util/clierror.c
N samba4/source/libcli/util/asn1.c
N samba4/source/libcli/util/credentials.c
N samba4/source/libcli/util/cliutil.c
N samba4/source/libcli/util/errormap.c
N samba4/source/libcli/util/doserr.c
N samba4/source/libcli/util/ntlmssp_sign.c
N samba4/source/libcli/util/nterr.c
N samba4/source/libcli/util/pwd_cache.c
N samba4/source/libcli/util/smbdes.c
N samba4/source/libcli/util/smbencrypt.c
N samba4/source/libcli/util/smberr.c
N samba4/source/locking/locking.c
N samba4/source/locking/brlock.c
N samba4/source/locking/posix.c
N samba4/source/modules/vfs_extd_audit.c
N samba4/source/modules/developer.c
N samba4/source/modules/mysql.c
N samba4/source/modules/vfs_audit.c
N samba4/source/modules/vfs_fake_perms.c
N samba4/source/modules/vfs_netatalk.c
N samba4/source/modules/vfs_recycle.c
N samba4/source/modules/xml.c
N samba4/source/msdfs/README
N samba4/source/msdfs/msdfs.c
N samba4/source/nmbd/nmbd_become_dmb.c
N samba4/source/nmbd/.cvsignore
N samba4/source/nmbd/asyncdns.c
N samba4/source/nmbd/nmbd.c
N samba4/source/nmbd/nmbd_incomingdgrams.c
N samba4/source/nmbd/nmbd_become_lmb.c
N samba4/source/nmbd/nmbd_browserdb.c
N samba4/source/nmbd/nmbd_browsesync.c
N samba4/source/nmbd/nmbd_elections.c
N samba4/source/nmbd/nmbd_incomingrequests.c
N samba4/source/nmbd/nmbd_lmhosts.c
N samba4/source/nmbd/nmbd_logonnames.c
N samba4/source/nmbd/nmbd_mynames.c
N samba4/source/nmbd/nmbd_namelistdb.c
N samba4/source/nmbd/nmbd_namequery.c
N samba4/source/nmbd/nmbd_nameregister.c
N samba4/source/nmbd/nmbd_namerelease.c
N samba4/source/nmbd/nmbd_nodestatus.c
N samba4/source/nmbd/nmbd_packets.c
N samba4/source/nmbd/nmbd_processlogon.c
N samba4/source/nmbd/nmbd_responserecordsdb.c
N samba4/source/nmbd/nmbd_sendannounce.c
N samba4/source/nmbd/nmbd_serverlistdb.c
N samba4/source/nmbd/nmbd_subnetdb.c
N samba4/source/nmbd/nmbd_synclists.c
N samba4/source/nmbd/nmbd_winsproxy.c
N samba4/source/nmbd/nmbd_winsserver.c
N samba4/source/nmbd/nmbd_workgroupdb.c
N samba4/source/ntvfs/ntvfs_base.c
N samba4/source/ntvfs/README
N samba4/source/ntvfs/ntvfs_generic.c
N samba4/source/ntvfs/ntvfs_dfs.c
N samba4/source/ntvfs/ntvfs_util.c
N samba4/source/ntvfs/cifs/README
N samba4/source/ntvfs/cifs/vfs_cifs.c
N samba4/source/ntvfs/ipc/README
N samba4/source/ntvfs/ipc/vfs_ipc.c
N samba4/source/ntvfs/posix/vfs_posix.c
N samba4/source/ntvfs/print/vfs_print.c
N samba4/source/ntvfs/print/README
N samba4/source/ntvfs/reference/ref_util.c
N samba4/source/ntvfs/reference/ref.h
N samba4/source/ntvfs/reference/vfs_ref.c
N samba4/source/ntvfs/simple/svfs_util.c
N samba4/source/ntvfs/simple/svfs.h
N samba4/source/ntvfs/simple/vfs_simple.c
N samba4/source/po/de.msg
N samba4/source/po/en.msg
N samba4/source/po/fr.msg
N samba4/source/po/it.msg
N samba4/source/po/ja.msg
N samba4/source/po/pl.msg
N samba4/source/po/tr.msg
N samba4/source/nsswitch/hp_nss_common.h
N samba4/source/nsswitch/.cvsignore
N samba4/source/nsswitch/README
N samba4/source/nsswitch/winbind_nss_config.h
N samba4/source/nsswitch/hp_nss_dbdefs.h
N samba4/source/nsswitch/nss.h
N samba4/source/nsswitch/pam_winbind.c
N samba4/source/nsswitch/pam_winbind.h
N samba4/source/nsswitch/wb_client.c
N samba4/source/nsswitch/wb_common.c
N samba4/source/nsswitch/wbinfo.c
N samba4/source/nsswitch/winbind_client.h
N samba4/source/nsswitch/winbind_nss.c
N samba4/source/nsswitch/wins.c
N samba4/source/nsswitch/winbind_nss_solaris.c
N samba4/source/nsswitch/winbindd.c
N samba4/source/nsswitch/winbindd.h
N samba4/source/nsswitch/winbindd_ads.c
N samba4/source/nsswitch/winbindd_cache.c
N samba4/source/nsswitch/winbindd_cm.c
N samba4/source/nsswitch/winbindd_dual.c
N samba4/source/nsswitch/winbindd_group.c
N samba4/source/nsswitch/winbindd_idmap.c
N samba4/source/nsswitch/winbindd_idmap_tdb.c
N samba4/source/nsswitch/winbindd_misc.c
N samba4/source/nsswitch/winbindd_nss.h
N samba4/source/nsswitch/winbindd_pam.c
N samba4/source/nsswitch/winbindd_rpc.c
N samba4/source/nsswitch/winbindd_sid.c
N samba4/source/nsswitch/winbindd_user.c
N samba4/source/nsswitch/winbindd_util.c
N samba4/source/nsswitch/winbindd_wins.c
N samba4/source/pam_smbpass/pam_smb_acct.c
N samba4/source/pam_smbpass/CHANGELOG
N samba4/source/pam_smbpass/INSTALL
N samba4/source/pam_smbpass/README
N samba4/source/pam_smbpass/TODO
N samba4/source/pam_smbpass/general.h
N samba4/source/pam_smbpass/pam_smb_auth.c
N samba4/source/pam_smbpass/pam_smb_passwd.c
N samba4/source/pam_smbpass/support.c
N samba4/source/pam_smbpass/support.h
N samba4/source/pam_smbpass/samples/password-mature
N samba4/source/pam_smbpass/samples/README
N samba4/source/pam_smbpass/samples/kdc-pdc
N samba4/source/pam_smbpass/samples/password-migration
N samba4/source/pam_smbpass/samples/password-sync
N samba4/source/param/.cvsignore
N samba4/source/param/loadparm.c
N samba4/source/param/params.c
N samba4/source/passdb/.cvsignore
N samba4/source/passdb/machine_sid.c
N samba4/source/passdb/passdb.c
N samba4/source/passdb/pdb_compat.c
N samba4/source/passdb/pdb_get_set.c
N samba4/source/passdb/pdb_guest.c
N samba4/source/passdb/pdb_interface.c
N samba4/source/passdb/pdb_ldap.c
N samba4/source/passdb/pdb_nisplus.c
N samba4/source/passdb/pdb_smbpasswd.c
N samba4/source/passdb/pdb_tdb.c
N samba4/source/passdb/pdb_unix.c
N samba4/source/passdb/privileges.c
N samba4/source/passdb/secrets.c
N samba4/source/passdb/util_sam_sid.c
N samba4/source/popt/.cvsignore
N samba4/source/popt/CHANGES
N samba4/source/popt/COPYING
N samba4/source/popt/README
N samba4/source/popt/dummy.in
N samba4/source/popt/findme.c
N samba4/source/popt/findme.h
N samba4/source/popt/popt.c
N samba4/source/popt/popt.h
N samba4/source/popt/poptconfig.c
N samba4/source/popt/popthelp.c
N samba4/source/popt/poptint.h
N samba4/source/popt/poptparse.c
N samba4/source/popt/system.h
N samba4/source/printing/nt_printing.c
N samba4/source/printing/.cvsignore
N samba4/source/printing/load.c
N samba4/source/printing/lpq_parse.c
N samba4/source/printing/notify.c
N samba4/source/printing/print_cups.c
N samba4/source/printing/pcap.c
N samba4/source/printing/print_generic.c
N samba4/source/printing/print_svid.c
N samba4/source/printing/printfsp.c
N samba4/source/printing/printing.c
N samba4/source/printing/printing_db.c
N samba4/source/python/gtkdictbrowser.py
N samba4/source/python/.cvsignore
N samba4/source/python/README
N samba4/source/python/gprinterdata
N samba4/source/python/gtdbtool
N samba4/source/python/py_common.c
N samba4/source/python/mkpatch
N samba4/source/python/py_samr_conv.c
N samba4/source/python/py_common.h
N samba4/source/python/py_conv.c
N samba4/source/python/py_conv.h
N samba4/source/python/py_lsa.c
N samba4/source/python/py_lsa.h
N samba4/source/python/py_ntsec.c
N samba4/source/python/py_samba.c
N samba4/source/python/py_samr.c
N samba4/source/python/py_samr.h
N samba4/source/python/py_spoolss.c
N samba4/source/python/py_smb.c
N samba4/source/python/py_smb.h
N samba4/source/python/py_spoolss_common.c
N samba4/source/python/py_spoolss.h
N samba4/source/python/py_spoolss_drivers_conv.c
N samba4/source/python/py_spoolss_drivers.c
N samba4/source/python/py_spoolss_forms_conv.c
N samba4/source/python/py_spoolss_forms.c
N samba4/source/python/py_spoolss_jobs_conv.c
N samba4/source/python/py_spoolss_jobs.c
N samba4/source/python/py_spoolss_ports_conv.c
N samba4/source/python/py_spoolss_ports.c
N samba4/source/python/py_spoolss_printers_conv.c
N samba4/source/python/py_spoolss_printerdata.c
N samba4/source/python/py_spoolss_printers.c
N samba4/source/python/py_srvsvc_conv.c
N samba4/source/python/py_srvsvc.c
N samba4/source/python/py_srvsvc.h
N samba4/source/python/py_tdbpack.c
N samba4/source/python/py_tdb.c
N samba4/source/python/py_tdb.h
N samba4/source/python/py_winbind_conv.c
N samba4/source/python/py_winbind.c
N samba4/source/python/py_winbind.h
N samba4/source/python/py_winreg.c
N samba4/source/python/py_winreg.h
N samba4/source/python/setup.py
N samba4/source/python/examples/spoolss/enumprinters.py
N samba4/source/python/examples/spoolss/changeid.py
N samba4/source/python/examples/spoolss/psec.py
N samba4/source/python/examples/tdbpack/oldtdbutil.py
N samba4/source/python/examples/tdbpack/.cvsignore
N samba4/source/python/examples/tdbpack/tdbtimetrial.py
N samba4/source/python/examples/tdbpack/test_tdbpack.py
N samba4/source/python/samba/printerdata.py
N samba4/source/python/samba/.cvsignore
N samba4/source/python/samba/__init__.py
N samba4/source/registry/reg_cachehook.c
N samba4/source/registry/reg_db.c
N samba4/source/registry/reg_frontend.c
N samba4/source/registry/reg_objects.c
N samba4/source/registry/reg_printing.c
N samba4/source/rpc_client/cli_netlogon.c
N samba4/source/rpc_client/cli_dfs.c
N samba4/source/rpc_client/cli_ds.c
N samba4/source/rpc_client/cli_lsarpc.c
N samba4/source/rpc_client/cli_spoolss.c
N samba4/source/rpc_client/cli_pipe.c
N samba4/source/rpc_client/cli_reg.c
N samba4/source/rpc_client/cli_samr.c
N samba4/source/rpc_client/cli_spoolss_notify.c
N samba4/source/rpc_client/cli_srvsvc.c
N samba4/source/rpc_client/cli_wkssvc.c
N samba4/source/rpc_parse/parse_spoolss.c
N samba4/source/rpc_parse/.cvsignore
N samba4/source/rpc_parse/parse_dfs.c
N samba4/source/rpc_parse/parse_ds.c
N samba4/source/rpc_parse/parse_lsa.c
N samba4/source/rpc_parse/parse_misc.c
N samba4/source/rpc_parse/parse_net.c
N samba4/source/rpc_parse/parse_prs.c
N samba4/source/rpc_parse/parse_reg.c
N samba4/source/rpc_parse/parse_rpc.c
N samba4/source/rpc_parse/parse_samr.c
N samba4/source/rpc_parse/parse_sec.c
N samba4/source/rpc_parse/parse_srv.c
N samba4/source/rpc_parse/parse_wks.c
N samba4/source/rpc_server/srv_lsa_hnd.c
N samba4/source/rpc_server/.cvsignore
N samba4/source/rpc_server/srv_dfs.c
N samba4/source/rpc_server/srv_dfs_nt.c
N samba4/source/rpc_server/srv_lsa.c
N samba4/source/rpc_server/srv_netlog_nt.c
N samba4/source/rpc_server/srv_lsa_nt.c
N samba4/source/rpc_server/srv_netlog.c
N samba4/source/rpc_server/srv_pipe_hnd.c
N samba4/source/rpc_server/srv_pipe.c
N samba4/source/rpc_server/srv_samr_nt.c
N samba4/source/rpc_server/srv_reg.c
N samba4/source/rpc_server/srv_reg_nt.c
N samba4/source/rpc_server/srv_samr.c
N samba4/source/rpc_server/srv_samr_util.c
N samba4/source/rpc_server/srv_spoolss.c
N samba4/source/rpc_server/srv_spoolss_nt.c
N samba4/source/rpc_server/srv_srvsvc.c
N samba4/source/rpc_server/srv_srvsvc_nt.c
N samba4/source/rpc_server/srv_util.c
N samba4/source/rpc_server/srv_wkssvc.c
N samba4/source/rpc_server/srv_wkssvc_nt.c
N samba4/source/rpcclient/cmd_netlogon.c
N samba4/source/rpcclient/cmd_dfs.c
N samba4/source/rpcclient/cmd_ds.c
N samba4/source/rpcclient/cmd_lsarpc.c
N samba4/source/rpcclient/cmd_spoolss.c
N samba4/source/rpcclient/cmd_reg.c
N samba4/source/rpcclient/cmd_samr.c
N samba4/source/rpcclient/display_sec.c
N samba4/source/rpcclient/cmd_srvsvc.c
N samba4/source/rpcclient/cmd_wkssvc.c
N samba4/source/rpcclient/rpcclient.c
N samba4/source/rpcclient/rpcclient.h
N samba4/source/sam/gumm_tdb.c
N samba4/source/sam/group.c
N samba4/source/sam/SAM-interface_handles.txt
N samba4/source/sam/account.c
N samba4/source/sam/get_set_account.c
N samba4/source/sam/get_set_domain.c
N samba4/source/sam/get_set_group.c
N samba4/source/sam/gums_api.c
N samba4/source/sam/gums.c
N samba4/source/sam/gums_helper.c
N samba4/source/sam/interface.c
N samba4/source/sam/sam_ads.c
N samba4/source/sam/sam_plugin.c
N samba4/source/sam/sam_skel.c
N samba4/source/script/convert_smbpasswd
N samba4/source/script/.cvsignore
N samba4/source/script/addtosmbpass
N samba4/source/script/build_env.sh
N samba4/source/script/extract_allparms.sh
N samba4/source/script/creategroup
N samba4/source/script/makeunicodecasemap.awk
N samba4/source/script/find_missing_doc.pl
I samba4/source/script/findsmb
N samba4/source/script/findsmb.in
N samba4/source/script/findstatic.pl
N samba4/source/script/genstruct.pl
N samba4/source/script/installbin.sh
N samba4/source/script/installdat.sh
N samba4/source/script/installdirs.sh
N samba4/source/script/installman.sh
N samba4/source/script/installmodules.sh
N samba4/source/script/installscripts.sh
N samba4/source/script/installswat.sh
N samba4/source/script/mknissmbpasswd.sh
N samba4/source/script/mkinstalldirs
N samba4/source/script/mknissmbpwdtbl.sh
N samba4/source/script/mkproto.awk
N samba4/source/script/mkproto.sh
N samba4/source/script/mksmbpasswd.sh
N samba4/source/script/revert.sh
N samba4/source/script/scancvslog.pl
N samba4/source/script/smbtar
N samba4/source/script/uninstallbin.sh
N samba4/source/script/uninstallman.sh
N samba4/source/script/uninstallmodules.sh
N samba4/source/script/uninstallscripts.sh
N samba4/source/script/updatesmbpasswd.sh
N samba4/source/smbd/process_standard.c
N samba4/source/smbd/.cvsignore
N samba4/source/smbd/build_options.c
N samba4/source/smbd/conn.c
N samba4/source/smbd/connection.c
N samba4/source/smbd/negprot.c
N samba4/source/smbd/password.c
N samba4/source/smbd/process.c
N samba4/source/smbd/process_model.c
N samba4/source/smbd/process_single.c
N samba4/source/smbd/process_thread.c
N samba4/source/smbd/reply.c
N samba4/source/smbd/request.c
N samba4/source/smbd/rewrite.c
N samba4/source/smbd/server.c
N samba4/source/smbd/service.c
N samba4/source/smbd/session.c
N samba4/source/smbd/sesssetup.c
N samba4/source/smbd/tcon.c
N samba4/source/smbd/trans2.c
N samba4/source/smbwrapper/.cvsignore
N samba4/source/smbwrapper/PORTING
N samba4/source/smbwrapper/README
N samba4/source/smbwrapper/realcalls.c
N samba4/source/smbwrapper/realcalls.h
N samba4/source/smbwrapper/shared.c
N samba4/source/smbwrapper/smbsh.c
N samba4/source/smbwrapper/smbsh.in
N samba4/source/smbwrapper/smbw.c
N samba4/source/smbwrapper/smbw.h
N samba4/source/smbwrapper/smbw_cache.c
N samba4/source/smbwrapper/smbw_dir.c
N samba4/source/smbwrapper/smbw_stat.c
N samba4/source/smbwrapper/wrapped.c
N samba4/source/tdb/.cvsignore
N samba4/source/tdb/Makefile
N samba4/source/tdb/README
N samba4/source/tdb/spinlock.c
N samba4/source/tdb/spinlock.h
N samba4/source/tdb/tdb.c
N samba4/source/tdb/tdb.h
N samba4/source/tdb/tdb.magic
N samba4/source/tdb/tdbbackup.c
N samba4/source/tdb/tdbdump.c
N samba4/source/tdb/tdbtest.c
N samba4/source/tdb/tdbtool.c
N samba4/source/tdb/tdbtorture.c
N samba4/source/tdb/tdbutil.c
N samba4/source/tdb/tdbutil.h
N samba4/source/tests/fcntl_lock64.c
N samba4/source/tests/.cvsignore
N samba4/source/tests/README
N samba4/source/tests/crypttest.c
N samba4/source/tests/fcntl_lock.c
N samba4/source/tests/fcntl_lock_thread.c
N samba4/source/tests/ftruncate.c
N samba4/source/tests/getgroups.c
N samba4/source/tests/shared_mmap.c
N samba4/source/tests/shlib.c
N samba4/source/tests/summary.c
N samba4/source/tests/trivial.c
N samba4/source/tests/unixsock.c
N samba4/source/torture/.cvsignore
N samba4/source/torture/aliases.c
N samba4/source/torture/cmd_sam.c
N samba4/source/torture/cmd_vfs.c
N samba4/source/torture/denytest.c
N samba4/source/torture/dfstest.c
N samba4/source/torture/genbit.c
N samba4/source/torture/gendefs.h
N samba4/source/torture/genparm.c
N samba4/source/torture/gentest.c
N samba4/source/torture/locktest.c
N samba4/source/torture/locktest2.c
N samba4/source/torture/mangle_test.c
N samba4/source/torture/masktest.c
N samba4/source/torture/msgtest.c
N samba4/source/torture/nbio.c
N samba4/source/torture/nsstest.c
N samba4/source/torture/qfileinfo.c
N samba4/source/torture/qfsinfo.c
N samba4/source/torture/rpctorture.c
N samba4/source/torture/samtest.c
N samba4/source/torture/samtest.h
N samba4/source/torture/scanner.c
N samba4/source/torture/search.c
N samba4/source/torture/setfileinfo.c
N samba4/source/torture/t_strcmp.c
N samba4/source/torture/torture.c
N samba4/source/torture/torture_util.c
N samba4/source/torture/utable.c
N samba4/source/torture/vfstest.c
N samba4/source/torture/vfstest.h
N samba4/source/torture/raw/chkpath.c
N samba4/source/torture/raw/close.c
N samba4/source/torture/raw/context.c
N samba4/source/torture/raw/ioctl.c
N samba4/source/torture/raw/lock.c
N samba4/source/torture/raw/missing.txt
N samba4/source/torture/raw/mkdir.c
N samba4/source/torture/raw/mux.c
N samba4/source/torture/raw/notify.c
N samba4/source/torture/raw/open.c
N samba4/source/torture/raw/oplock.c
N samba4/source/torture/raw/qfileinfo.c
N samba4/source/torture/raw/qfsinfo.c
N samba4/source/torture/raw/read.c
N samba4/source/torture/raw/rename.c
N samba4/source/torture/raw/search.c
N samba4/source/torture/raw/seek.c
N samba4/source/torture/raw/setfileinfo.c
N samba4/source/torture/raw/unlink.c
N samba4/source/torture/raw/write.c
N samba4/source/ubiqx/.cvsignore
N samba4/source/utils/net_ads_cldap.c
N samba4/source/utils/.cvsignore
N samba4/source/utils/debug2html.c
N samba4/source/utils/editreg.c
N samba4/source/utils/net.c
N samba4/source/utils/net.h
N samba4/source/utils/net_ads.c
N samba4/source/utils/net_rpc_join.c
N samba4/source/utils/net_cache.c
N samba4/source/utils/net_help.c
N samba4/source/utils/net_lookup.c
N samba4/source/utils/net_rap.c
N samba4/source/utils/net_rpc.c
N samba4/source/utils/net_rpc_samsync.c
N samba4/source/utils/net_time.c
N samba4/source/utils/nmblookup.c
N samba4/source/utils/ntlm_auth.c
N samba4/source/utils/pdbedit.c
N samba4/source/utils/profiles.c
N samba4/source/utils/rewrite.c
N samba4/source/utils/rpccheck.c
N samba4/source/utils/smbcacls.c
N samba4/source/utils/smbcontrol.c
N samba4/source/utils/smbfilter.c
N samba4/source/utils/smbgroupedit.c
N samba4/source/utils/smbpasswd.c
N samba4/source/utils/smbtree.c
N samba4/source/utils/smbw_sample.c
N samba4/source/utils/status.c
N samba4/source/utils/testparm.c
N samba4/source/utils/testprns.c
N samba4/source/web/.cvsignore
N samba4/source/web/cgi.c
N samba4/source/web/diagnose.c
N samba4/source/web/neg_lang.c
N samba4/source/web/startstop.c
N samba4/source/web/statuspage.c
N samba4/source/web/swat.c
N samba4/source/wrepld/partners.c
N samba4/source/wrepld/parser.c
N samba4/source/wrepld/process.c
N samba4/source/wrepld/server.c
N samba4/source/wrepld/socket.c
N samba4/source/wrepld/wins_repl.h

No conflicts created by this import


Revisions:More information about the samba-cvs mailing list