[Bug 6590] [sender] could not find xattr #1 for home/jdoe/TheFresh

samba-bugs at samba.org samba-bugs at samba.org
Thu Apr 24 04:20:33 MDT 2014


https://bugzilla.samba.org/show_bug.cgi?id=6590

Mantas M. <grawity at gmail.com> changed:

      What  |Removed           |Added
----------------------------------------------------------------------------
         CC|              |grawity at gmail.com

--- Comment #3 from Mantas M. <grawity at gmail.com> 2014-04-24 10:20:31 UTC ---
I'm hitting the same (or at least a very similar) bug when trying to use
--fake-super when backing up a server that runs Samba 4, and I always get the
following error when rsync reaches the Samba "sysvol":

| [sender] could not find xattr #1 for Adm
| rsync error: protocol incompatibility (code 2) at xattrs.c(620)
[sender=3.1.0]

(Both ends run 3.1.0; I also tried 3.1.1pre1.)

It seems this only happens when the "Adm" directory has xattrs from multiple
namespaces, security.*, system.* and user.* ... (specifically, Samba sets
security.NTACL and user.DOSATTRIB), and if I remove either security.NTACL _or_
user.DOSATTRIB, it works fine.

To reproduce:

#!/bin/sh -ex
mkdir Adm
sudo setfattr --restore=- <<'EOF'
# file: Adm
security.NTACL=0sBAAEAAAAAgAEAAIAAQAIlTbcbYS4nDSXwRaCyfUXTGYaUGme0BW6093Nz6ifNwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAcG9zaXhfYWNsAHhnWbOkV88BuuACskYEKF40Vz8II2s/PkYW216aikVHSnkIiA2SLHYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEABIC0AAAAxAAAAAAAAADgAAAAAQIAAAAAAAUgAAAAIAIAAAEFAAAAAAAFFQAAAJn1WnqkTiRm4eaHmAECAAACALgABwAAAAADJAD/AR8AAQUAAAAAAAUVAAAAmfVaeqROJGbh5oeYAAIAAAADJAD/AR8AAQUAAAAAAAUVAAAAmfVaeqROJGbh5oeYBwIAAAAAGAD/AR8AAQIAAAAAAAUgAAAAIAIAAAALFAD/AR8AAQEAAAAAAAMAAAAAAAMUAP8BHwABAQAAAAAABRIAAAAAAxQAqQASAAEBAAAAAAAFCwAAAAADFACpABIAAQEAAAAAAAUJAAAA
system.posix_acl_access=0sAgAAAAEABwD/////AgAHAMLGLQACAAUAw8YtAAIABwDGxi0AAgAHAMjGLQACAAUAysYtAAQAAAD/////CAAAAGQAAAAIAAcAwMYtAAgABwDCxi0ACAAFAMPGLQAIAAcAxsYtAAgABwDIxi0ACAAFAMrGLQAQAAcA/////yAAAAD/////
system.posix_acl_default=0sAgAAAAEABwD/////AgAHAMDGLQACAAcAwsYtAAIABQDDxi0AAgAHAMbGLQACAAcAyMYtAAIABQDKxi0ABAAAAP////8IAAAAZAAAAAgABwDCxi0ACAAFAMPGLQAIAAcAxsYtAAgABwDIxi0ACAAFAMrGLQAQAAcA/////yAAAAD/////
user.DOSATTRIB=0sMHgxMAAAAwADAAAAEQAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA42UbOkV88BAAAAAAAAAAA=
EOF
sudo rsync -a -X --fake-super Adm/ Adm-new/

[receiver] could not find xattr #1 for .
rsync error: protocol incompatibility (code 2) at xattrs.c(620)
[receiver=3.1.0]

-- 
Configure bugmail: https://bugzilla.samba.org/userprefs.cgi?tab=email
------- You are receiving this mail because: -------
You are the QA contact for the bug.


More information about the rsync mailing list